فا
EN

انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان مدیریت صنعتی وفنی و حرفه ای خوزستان:

تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان و سازمان مدیریت صنعتی توسط عبدالنبی سواعدی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان و یداله مهرعلی زاده مدیراجرایی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان خوزستان به امضاء رسید.