فا
EN

فهرست مطالب سند جهش تولید خوزستان


شماره مسلسل گزارش ۴۴ : تحریم و نوسانات اقتصادی بر صنعت پتروشیمی
شماره مسلسل گزارش ۴۵: تحریم و نوسانات اقتصادی بر صنایع فلزی خوزستان

شماره مسلسل گزارش ۵۱: مروری بر ادبیات نظریه‌ها و مدل‌های رشد اقتصادی س م ص خوزستان ۱۳۹۹
شماره مسلسل گزارش ۵۲: مزیتهای نسبی استان خوزستان در بخش بازرگانی س م ص خوزستان  ۱۳۹۹

شماره مسلسل گزارش ۵۳ : چارچوب مفهومی پروژه جهش تولید استان خوزستان س م ص خوزستان ۱۳۹۹
شماره مسلسل گزارش ۵۴: معمای جهش تولید در ایران
شماره مسلسل گزارش۵۵: مزیتهای نسبی استان خوزستان در بخش صنعت، س م ص خوزستان ۱۳۹۹
شماره مسلسل گزارش ۵۶: مزیتهای نسبی استان خوزستان در بخش کشاورزی س م ص خوزستان  ۱۳۹۹
شماره مسلسل گزارش ۵۷:
گزارش مقابله با تحریم شرکت های کشت و صنعت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
شماره مسلسل گزارش ۵۸: ۵۸اثرگذاری تحریم ها بر شرکت های بیمه خوزستان
شماره مسلسل گزارش ۵۹: ۵۹شاخص¬های هزینه و درآمد خانوار استان خوزستان ۱۳۹۹
شماره مسلسل گزارش ۶۰:مصاحبه با دکتر یداله مهر­علی­ زاده استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در زمینه : “توسعه نیافتگی کشور و چند پرده از فراز و فرودهای سازمانی به نام سازمان مدیریت و برنامهریزی در ایران

گزارش شماره ۶۱: شاخص های مسکن در استان خوزستان در سال های ۹۵-۱۳۵۵

گزارش شماره ۶۲ نرخ رشد اقتصادی فصل بهار ۱۳۹۹′

گزارش شماره ۶۳ ساختار فعالیت های اقتصادی استان خوزستان در سال های ۹۸-۱۳۹۰

گزارش شماره ۶۴ نقدی بر تغییر و تحول در ساختارهای مدیریتی کشور با تشکیل وزارت بازرگانی

گزارش شماره ۶۵ : گزارش تور استارتاپی شرکت کشت و صنعت فارابی آبان ماه ۱۳۹۹

گزارش شماره ۶۶: خلاصه گزارش برنامه عملیاتی جهش تولید استان خوزستان  ۱۳۹۹

گزارش شماره ۶۷: فهرست ” برنامه عملیاتی جهش تولید بخش صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان سال ۱۳۹۹″

گزارش ۶۸ شاخص¬های کلیدی اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی استان خوزستان سال ۱۳۹۸

گزارش شماره ۶۹ :تحلیلی از وضعیت استان خوزستان در سال ۱۳۹۹

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۷۰ : فهرست مطالب سند جهش تولید خوزستان

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۷۱:  خلاصه گزارش جهش تولید خوزستان 

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲: فصل ۱ فاز نخست
گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳:
فصل ۲ مبانی نظری و پیشینه پروژه جهش تولید
گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۷۴:فصل ۳ تدوین اهداف کلان توسعه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۷۵:فصل ۴ برنامه جهش تولید بخش صنعت، معدن و تجارت خوزستان ۹۹

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۷۶:فصل ۵ برنامه جهش تولید بخش جهاد کشاورزی خوزستان

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۷۷:فصل ۶٫۱ برنامه جهش تولید بخش خدمات: اداره کل اقتصاد و دارایی خوزستان

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۷۸:فصل ۶٫۲ برنامه جهش تولید بخش خدمات:برنامه جهش تولید در اداره راه و شهرسازی بخش خدمات خوزستان

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۷۹:فصل ۶٫۳ برنامه جهش تولید بخش خدمات:برنامه جهش تولید اداره کل میراث فرهنگی

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۸۰: فصل ۶٫۴برنامه جهش تولید بخش خدمات:۶٫۴ برنامه جهش تولید بخش خدمات حوزه کسب و کار خوزستان

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۸۱:فصل ۶٫۵ برنامه جهش تولید بخش خدمات:برنامه جهش تولید در زیر بخش اصناف خوزستان

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۸۲:فصل ۶٫۶ برنامه جهش تولید بخش خدمات:برنامه جهش تولید پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۸۳:فصل  ۷ جمع بندی نهایی گزارش جهش تولید خوزستان

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۸۴ : فهرست منابع گزارشهای جهش تولید

گزارش شماره ۸۵ شاخص های اقتصادی اجتماعی استان خوزستان ۱۳۹۹

گزارش ۸۶ تحلیل زنجیره ارزش صنعت خوزستان اسفند۱۳۹۹

گزارش ۸۷ میراث همه استانداران خوزستان بعد از انقلاب اسلامی

گزارش ۸۸ تحلیل شاخص بیمه های خوزستان ۱۴۰۰

گزارش ۹۰ گزارش وبینار تخصی ضریب نفوذ بیمه خوزستان ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰