فهرست مطالب سند جهش تولید خوزستان


شماره مسلسل گزارش ۴۴ : تحریم و نوسانات اقتصادی بر صنعت پتروشیمی
شماره مسلسل گزارش ۴۵: تحریم و نوسانات اقتصادی بر صنایع فلزی خوزستان

شماره مسلسل گزارش ۵۱: مروری بر ادبیات نظریه‌ها و مدل‌های رشد اقتصادی س م ص خوزستان ۱۳۹۹
شماره مسلسل گزارش ۵۲: مزیتهای نسبی استان خوزستان در بخش بازرگانی س م ص خوزستان  ۱۳۹۹

شماره مسلسل گزارش ۵۳ : چارچوب مفهومی پروژه جهش تولید استان خوزستان س م ص خوزستان ۱۳۹۹
شماره مسلسل گزارش ۵۴: معمای جهش تولید در ایران
شماره مسلسل گزارش۵۵: مزیتهای نسبی استان خوزستان در بخش صنعت، س م ص خوزستان ۱۳۹۹
شماره مسلسل گزارش ۵۶: مزیتهای نسبی استان خوزستان در بخش کشاورزی س م ص خوزستان  ۱۳۹۹
شماره مسلسل گزارش ۵۷:
گزارش مقابله با تحریم شرکت های کشت و صنعت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
شماره مسلسل گزارش ۵۸: ۵۸اثرگذاری تحریم ها بر شرکت های بیمه خوزستان
شماره مسلسل گزارش ۵۹: ۵۹شاخص¬های هزینه و درآمد خانوار استان خوزستان ۱۳۹۹
شماره مسلسل گزارش ۶۰:مصاحبه با دکتر یداله مهر­علی­ زاده استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در زمینه : “توسعه نیافتگی کشور و چند پرده از فراز و فرودهای سازمانی به نام سازمان مدیریت و برنامهریزی در ایران

گزارش شماره ۶۱: شاخص های مسکن در استان خوزستان در سال های ۹۵-۱۳۵۵

گزارش شماره ۶۲ نرخ رشد اقتصادی فصل بهار ۱۳۹۹′

گزارش شماره ۶۳ ساختار فعالیت های اقتصادی استان خوزستان در سال های ۹۸-۱۳۹۰

گزارش شماره ۶۴ نقدی بر تغییر و تحول در ساختارهای مدیریتی کشور با تشکیل وزارت بازرگانی

گزارش شماره ۶۵ : گزارش تور استارتاپی شرکت کشت و صنعت فارابی آبان ماه ۱۳۹۹

گزارش شماره ۶۶: خلاصه گزارش برنامه عملیاتی جهش تولید استان خوزستان  ۱۳۹۹

گزارش شماره ۶۷: فهرست ” برنامه عملیاتی جهش تولید بخش صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان سال ۱۳۹۹″

گزارش ۶۸ شاخص¬های کلیدی اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی استان خوزستان سال ۱۳۹۸

گزارش شماره ۶۹ :تحلیلی از وضعیت استان خوزستان در سال ۱۳۹۹

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۷۰ : فهرست مطالب سند جهش تولید خوزستان

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۷۱:  خلاصه گزارش جهش تولید خوزستان 

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲: فصل ۱ فاز نخست
گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳:
فصل ۲ مبانی نظری و پیشینه پروژه جهش تولید
گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۷۴:فصل ۳ تدوین اهداف کلان توسعه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۷۵:فصل ۴ برنامه جهش تولید بخش صنعت، معدن و تجارت خوزستان ۹۹

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۷۶:فصل ۵ برنامه جهش تولید بخش جهاد کشاورزی خوزستان

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۷۷:فصل ۶٫۱ برنامه جهش تولید بخش خدمات: اداره کل اقتصاد و دارایی خوزستان

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۷۸:فصل ۶٫۲ برنامه جهش تولید بخش خدمات:برنامه جهش تولید در اداره راه و شهرسازی بخش خدمات خوزستان

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۷۹:فصل ۶٫۳ برنامه جهش تولید بخش خدمات:برنامه جهش تولید اداره کل میراث فرهنگی

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۸۰: فصل ۶٫۴برنامه جهش تولید بخش خدمات:۶٫۴ برنامه جهش تولید بخش خدمات حوزه کسب و کار خوزستان

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۸۱:فصل ۶٫۵ برنامه جهش تولید بخش خدمات:برنامه جهش تولید در زیر بخش اصناف خوزستان

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۸۲:فصل ۶٫۶ برنامه جهش تولید بخش خدمات:برنامه جهش تولید پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۸۳:فصل  ۷ جمع بندی نهایی گزارش جهش تولید خوزستان

گزارش های جهش تولید استان خوزستان ۱۳۹۹ شماره ۸۴ : فهرست منابع گزارشهای جهش تولید