فا
EN

دپارتمان استاندارد و کیفیت

امروزه تعهد هر سازمان به استاندارد های کیفیت مهمترین رکن در بقای آن محسوب می شود. استاندارد کیفیت شامل دو بخش اساسی استاندارد سازی کیفیت محصول و استاندارد سازی کیفیت فرایندها می باشد.

دستیابی به استانداردهای مطاوب و کیفی در سطح ملی و جهانی

  • تقویت جایگاه مدیریت استانداردسازی، انتقال دانش و فناوری، کیفیت.
  • گسترش مرزهای دانش در زمینه استانداردسازی، پژوهش و نوآوری و مالکیت فکری.
  •  نشر نظریه‌ها، یافته‌ها، الگوها و دستاوردهای نظری و کاربردی در زمینه دانش استانداردسازی، پژوهش و نوآوری.
  • توسعه استانداردسازی، پژوهش و نوآوری، ترویج و فرهنگ آموزش