فا
EN

چشم انداز دپارتمان نفت، گاز و حفاری

ارائه خدمات مشاوره، آموزش و پژوهش در کلاس جهانی و تبدیل شدن به یکی از ۱۵ شرکت فعال طرف قرار داد در حوزه نفت و گاز استان و منطقه جنوب کشور

ماموریت دپارتمان نفت، گاز و حفاری

ارائه خدمات مشاوره، آموزش و پژوهش در کلاس جهانی در حوزه نفت و گاز

 • عنوان پروژه پیشنهادی
 • مشاوره در زمینه پروژه های مسئولیت اجتماعی
 • پیش بینی برگزاری نشست های تخصصی و همایش های مورد نیاز دستگاه
 • مجوزهای مورد نیاز برای تقویت دپارتمان

برنامه عملیاتی دپارتمان نفت، گاز و حفاری

برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۹ در حوزه مشاوره های گاز

 • عنوان پروژه پیشنهادی
 • مشاوره در زمینه پروژه های مسئولیت اجتماعی
 • برگزاری نشست های تخصصی و همایش های مورد نیاز دستگاه

برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۹ در حوزه پژوهش

 • عنوان پروژه پیشنهادی
 • طراحی، اجرا و ارزیابی پروژه مسئولیت اجتماعی شرکت های نفت
 • تدوین دانش فنی مدیران در بخش های مختلف شرکت

برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۹ در حوزه آموزش (بلند مدت )

 • عنوان دوره پیشنهادی
 • برنامه ریزی طراحی دوره MBA  و DBA نفت
 • برنامه ریزی طراحی دوره MBA  و DBA گاز