فا
EN

 چشم انداز IOT & Big Data:

چشم انداز نامحدود و بدون مرز، ویژگی بارز فناوری اینترنت اشیا در دنیا بوده و با توجه به پیشرفتهای روزافزون زیرساخت‌ها و نیز ارتقا مباحث امنیتی، محدودیت‌ها در این فناوری به حداقل رسیده است. از این رو ما در این مرکز چشم اندازهای عملی و علمی را تا انتهای اجرای موفق و چشم‌گیر پروژه ها در بخشهای مختلف استان را مورد نظر قرار داده ایم.این مرکز برای رسیدن به این چشم انداز بدون مرز، اهداف مشخص و جامعی را به شرح زیر تدوین نموده است.

۱- تسریع روند گسترش دانش،اینترنت اشیا در استان خوزستان

۲- ارائه راهکارهای همکاری تیمی جهت درک، کشف، نوآوری و توسعه آینده اینترنت اشیا در استان خوزستان

۳- شناسایی چالشها، تهدیدات و فرصتهای پیش روی کشور در زمینه فناوری اینترنت اشیا

۴- بسترسازی مناسب جهت همکاری میان سازمانهای دولتی و صنعتی استان خوزستان و نهادهای علمی و دانشگاهی

در نهایت می‌توان هدف بزرگ این مرکز را تهیه بستر علمی و عملی فناوری اینترنت اشیا در استان خوزستان دانست، لذا از الزامات و پیش نیازهای تحقق این هدف ایجاد یک مرکز تحقیقاتی هدفمند و تخصصی، که موجب ایجاد ارتباط نزدیک میان متخصصان و کارشناسان استان خوزستان می‌شود، می‌باشد.