فا
EN

آموزش سازمان مدیریت صنعتی خوزستان

معاونت آموزش

آموزش یکی از وجوه به هم پیوسته خدمات سازمان مدیریت صنعتی است و بیش از پنج دهه است که سازمان با هدف تقویت دانش نظری ، توسعه بینش سیستمی و راهبردی وارتقاء مهارت های کاربردی وتخصصی مدیریت . دوره های آموزشی متمایز خود را طراحی وارائه می کند .
دراین راستا واحد آموزش دوره های تخصصی وکاربردی سازمان مدیریت صنعتی استان خوزستان به منظور توسعه توان علمی وعملی مدیران سازمان ها تشکیل گردید . این واحد طی سا ل ها فعالیت خود توانسته است با بهره گیری از شبکه ای از استادان و مشاوران متخصص ومجرب داخل و خارج از کشور دوره های متنوع آموزشی را برای سطوح مختلف مدیران ارشد ، مدیران میانی و سرپرستان و کارشناسان با گرایش های مختلف طراحی واجرا کند ودراین راه پاسخگوی بخش عمده ای از نیازهای آموزشی و حرفه ای سازمان های تولیدی وخدماتی باشد . علاوه برآن توانسته است همواره با معرفی موضوعات و مباحث جدید ومتنوع مدیریتی گام های موثری دربهبود وتوسعه مدیریت ورهبری سازمان های ایرانی بردارد .