فا
EN

اهداف دپارتمان اشتغال

۱- مطالعه و تحلیل شاخص های اشتغال استان خوزستا ن

۲-بررسی آسیب شناسی فرصت ها  و تهدیدهای اشتغال زایی بخش های خصوصی و دولتی و تعاونی در سطح استان و ملی

۳- بررسی و ارزیابی تاثیر سیاست های اشتغال زای در استان خوزستان

۴- بررسی و تاثیر تسهیلات بخش های مهم اقتصادی” صنعت، کشاورزی و خدمات بر اشتغال زایی

۵-بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی استان بر اشتغال زایی