فا
EN

دوره های تخصصی و کاربردی مدیریت

  • دوره های کیفیت
  • تربیت متخصص پروژه
  • مدیریت و فنون اداری
  • مالی و حسابداری
  • بازاریابی وفروش
  • بورس
عنوان دوره نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره ( ترم) تعدادواحد هزینه(تومان)
تشریح الزامات - مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001-2015
سازمان مدیریت صنعتی خوزستان
۲۴
-

-

۵۹۰۰۰۰
سیستم مدیریت بهداشت- ایمنی و محیط زیست HSE-MS

سازمان مدیریت صنعتی خوزستان

۲۴

-

-

۵۹۰۰۰۰

نگهداری و تعمیرات بهره ور TPM

سازمان مدیریت صنعتی خوزستان

۲۴

-

-

۵۹۰۰۰۰

مدیریت پروژه براساس استاندارد PM

سازمان مدیریت صنعتی خوزستان

۴۰

-

-

۱۱۹۰۰۰۰

تشریح معیارهای EFQM
تشریح معیارهای EFQM

۲۴

-

-

۵۹۰۰۰۰

تشریح الزامات مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو ISO TS IATF با ورژن جدید ۱۶۹۴۹IATF

سازمان مدیریت صنعتی خوزستان

۲۴

-

-

۵۹۰۰۰۰

تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سازمان مدیریت صنعتی خوزستان

۲۴

-

-

۵۹۰۰۰۰

مبانی و تشریح الزامات ISO/TS 29001

سازمان مدیریت صنعتی خوزستان

۲۴

-

-

۵۹۰۰۰۰

بهبود مستمر (کایزن)

سازمان مدیریت صنعتی خوزستان

۱۶

-

-

۳۹۸۰۰۰

نیازسنجی آموزشISO 10015
سازمان مدیریت صنعتی خوزستان

۱۶

-

-

۳۹۸۰۰۰

مبانی و مستندسازی ISO/IEC 17025
سازمان مدیریت صنعتی خوزستان

۲۴

-

-

۵۹۰۰۰۰

تجزیه و تحلیل نقاط کنترل بحرانی در مواد غذایی HACCP

سازمان مدیریت صنعتی خوزستان

۱۶

-

-

۳۹۸۰۰۰

عنوان دوره نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره - ترم تعدادواحد هزینه
اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی استان خوزستان
۱۰۰
۶
-
۸۵۰۰۰۰
Primavera
سازمان مدیریت صنعتی خوزستان
۱۰۰
۲
-
۱۵۰۰۰۰۰
مقدار
مقدار
مقدار
مقدار
مقدار
مقدار
عنوان دوره نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره - ترم تعدادواحد هزینه
بهره وری منابع انسانی
اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی خوزستان
۲۴
-
-
۰۰۰۰۰۰۰۰
اصول سرپرستی
سازمان مدیریت صنعتی خوزستان
۱۶
-
-
۰۰۰۰۰۰

ویژگی های دوره های تخصصی و کاربردی مدیریت

مستندات وفرم ها